0984 437 839

Showing 1–12 of 27 results

 • Model:1230ES
 • Trọng lượng:227 kg
 • Chiều cao làm việc:3.66m
 • Diện tích làm việc:0.68 x 1.25m
 • Trọng tải:500 lbs
 • Loại:Cố định
 • Nguồn điện:Điện

 • Model:1930ES
 • Trọng lượng:1247 kg
 • Chiều cao làm việc:5.72m
 • Diện tích làm việc:0.76 x 1.7m
 • Tải trọng:500 lbs
 • Loại:Cố định
 • Nguồn điện:Điện
 • ACV:110 V / 220 V

 • Model:1932RS
 • Trọng lượng:1360 kg
 • Chiều cao làm việc:5.8m
 • Diện tích làm việc:1.82 x .68m
 • Trọng tải:500 lbs
 • Loại:Cố định
 • Nguồn điện:Điện

 • Model:2030ES
 • Trọng lượng:1700 kg
 • Chiều cao làm việc:6.10m
 • Diện tích làm việc:0.76 x 2.3m
 • Tải trọng:800 lbs
 • Loại:Gấp xếp
 • Nguồn điện:Điện
 • ACV:110 V / 220 V

 • Model:2646 ES
 • Trọng lượng:2163 kg
 • Chiều cao làm việc:7.92 m
 • Diện tích làm việc:1.12 x 2.5m
 • Trọng tải:700/1000 lbs
 • Loại:Gấp xếp
 • Nguồn điện:Điện ACV:110 V / 220 V

 • Model:3246ES
 • Trọng lượng:2168 kg
 • Chiều cao làm việc:9.68m
 • Diện tích làm việc:1.12 x 2.5m
 • Trọng tải:700/1000 lbs
 • Loại:Gấp xếp
 • Nguồn điện:Điện ACV:110 V / 220 V

 • Model:3248RS
 • Trọng lượng:2300 kg
 • Chiều cao làm việc:9.75m
 • Diện tích làm việc:1.08 x 2.15m
 • Trọng tải:500 lbs
 • Loại:Gấp xếp Nguồn điện :Điện

 • Model:800A /AJ
 • Trọng lượng:15559 kg
 • Chiều cao làm việc:80 ft
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:500 lb 500 lb
 • Nguồn điện: động cơ động cơ

 • Model:800S
 • Trọng lượng:15060 kg
 • Chiều cao làm việc:80 ft
 • Diện tích làm việc:0.91 x 2.44m
 • Tải trọng:1000 lbs
 • Loại: lốp hơi
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:260 MRT
 • Trọng lượng:3338 kg
 • Chiều cao làm việc:13.11m
 • Diện tích làm việc:1.65 x 2.59m
 • Tải trọng:1250 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:4394RT
 • Trọng lượng:6940 kg
 • Chiều cao làm việc:13.11m
 • Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m
 • Tải trọng:1500 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ

 • Model:4394RT
 • Trọng lượng:6940 kg
 • Chiều cao làm việc:13.11m
 • Diện tích làm việc:2.18 x 3.81m
 • Tải trọng:1500 lbs
 • Loại: lốp trần
 • Nguồn điện: động cơ